วิทยุออนไลน์ 92.75

ถาม-ตอบ (Q&A)
บริการเช่าเวลาของสถานี
การใช้บริการเช่าเวลาทางวิทยุ
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

กรมประชาสัมพันธ์ ให้บริการเพื่อเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย แก่บุคคล หน่วยงานภาครัฐ หรือบริษัท ที่มีความประสงค์ขอรับบริการเพื่อเผยแพร่รายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
    1. ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยการให้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2560
    2. ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอและแบบสัญญา การใช้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2560
    3. ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดอัตราการให้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2560
    4. ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการชำระค่าบริการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2560
    5. ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการปรับลดหรือยกเว้นอัตราการให้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2560

การใช้บริการเช่าเวลาทางทีวี
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

กรมประชาสัมพันธ์ ให้บริการเพื่อเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย แก่บุคคล หน่วยงานภาครัฐ หรือบริษัท ที่มีความประสงค์ขอรับบริการเพื่อเผยแพร่รายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
    1. ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยการให้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2560
    2. ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอและแบบสัญญา การใช้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2560
    3. ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดอัตราการให้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2560
    4. ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการชำระค่าบริการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2560
    5. ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการปรับลดหรือยกเว้นอัตราการให้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2560

เกี่ยวกับบัตรสื่อมวลชน
การทำบัตรสื่อมวลชนกรมประชาสัมพันธ์ต้องทำอย่างไร ?
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1)  สื่อมวลชนในประเทศ ที่จะขอมีบัตรประจำตัวสื่อมวลชนต้องมายื่นคำขอพร้อมหลักฐานและถ่ายภาพด้วยตนเองที่ส่วนกลาง ณ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ชั้น 6 ต่างจังหวัด ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
2)  จดหมายขอทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชน (หัวกระดาษต้องมีตราสำนักงาน)
3)  แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวสื่อมวลชนของกรมประชาสัมพันธ์
4)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5)  สำเนาหนังสืออนุญาตการประกอบกิจการของหน่วยงานต้นสังกัด
       - สื่อสิ่งพิมพ์ ส ำเนำใบ พ.ร.บ.จดแจ้งกำรพิมพ์ จำนวน 1 ฉบับ
       - เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดิจิตอล ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำร ฯ จำก กสทช.จำนวน 1 ฉบับ
6.  กำรยื่นคำขอทำบัตรครั้งแรก และต่ออายุบัตร ให้แนบหนังสือพิมพ์ นิตยสารเล่มปัจจุบันย้อนหลัง 3 ฉบับ/เล่ม
7. ผู้ขอมีบัตรประจำตัวสื่อมวลชนต้องมายื่นคำขอและถ่ายภาพด้วยตนเองส่วนกลางยื่นคำขอที่สำนักพัฒนาการประชำสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ส่วนภูมิภาค ยื่นคำขอที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัด
8. ค่าธรรมเนียมในการทำบัตร จำนวนเงิน 50 บาท/บัตร 1 ใบ

การทำบัตรอาสมัครประชาสัมพันธ์ต้องทำอย่างไร ?
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1.) การขอมีบัตรประจำตัวอาสาสมัครประขาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.)
    1. เป็นไปตามระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ ว่าด้วยการอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อปม.) พ.ศ. 2543 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชุม (อป.มช.) พ.ศ. 2551
    2. เป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งและมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กรมประชาสัมพันธ์กำหนด
    3. ผ่านการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกรมประชาสัมพันธ์
    4. ผู้มีคุณสมบัติต้องผ่านความเห็นชอบและรับรองจากสภาองค์การบริหารตำบลที่อาสาสมัครมีภูมิลำเนาอยู่ด้วย
    5. ผู้มีอำนาจแต่งตั้งอาสาสมัครคืออธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หรือรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้รับมอบหมาย
2.) การขอต่ออายุบัตรประจำตัวอาสาสมัครประขาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.)
    อาสาสมัครประขาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) สามารถขอต่ออายุบัตรได้ ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ โดยใช้เอกสารดังนี้
        - หนังสือขอต่ออายุบัตรจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
        - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ทดสอบการสร้างกระทู้

ทดสอบการสร้างกระทู้