วิทยุออนไลน์ 92.75

อ.ซับใหญ่ เปิดกิจกรรมการออกหน่วยบริการ ตามโครงการอำเภอเคลื่อนที่

อ.ซับใหญ่ เปิดกิจกรรมการออกหน่วยบริการ ตามโครงการอำเภอเคลื่อนที่

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายพิทยา ดวงพัตรา นายอำเภอซับใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการออกหน่วยบริการ ตามโครงการอำเภอเคลื่อนที่ (หมู่บ้านศีล 5)เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม) ณ วัดตะโกทองวนาราม หมู่ที่ 8 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมี เจ้าคณะอำเภอซับใหญ่ เจ้าคณะตำบลตะโกทอง หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน สมาชิกสภาจังหวัดชัยภูมิเขตอำเภอซับใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง กลุ่มสตรี สมาชิกกาชาด สภาวัฒนธรรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การออกหน่วยบริกาของหน่วยงานราชการ เช่น มอบเมล็ดพันธ์ผัก การตรวจสุขภาพฟรี ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่ การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ โครงการส่งเสริมการอ่าน คณะทำงานระดับตำบลร่วม ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU พร้อมด้วยเจ้าคณะตำบล

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ ตามโครงการถนนกินได้ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" การมอบถุงยังชีพกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ครอบครัวเด็กตามโครงการมหัศจรรย์พันวัน รวมถึงเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลตะโกทอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar