วิทยุออนไลน์ 92.75

สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เผย ปี 66 มีสุดยอดคุณพ่อ 312 คน รับรางวัล ’พ่อตัวอย่างแห่งชาติ’

พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ และประธานคณะกรรมการจัดงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติ กล่าวว่า สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จัดงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 44 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยคัดเลือกและยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดี สมควรได้รับเกียรติบัตรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ซึ่งได้ขอความกรุณาจากกระทรวงมหาดไทย ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จังหวัดละ 2 คน ส่วนกรุงเทพมหานครคัดพ่อตัวอย่างแห่งชาติเขตละ 1 คน และมีคณะกรรมการส่วนกลางของสมาคม ฯ คัดเลือกเพิ่มเติมด้วย ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติจำนวน 312 คน

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับคัดเลือกพ่อตัวอย่าง ประการแรกจะต้องมีความความรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประการที่สอง ต้องเป็นชายไทยอายุ 50 ปีขึ้นไป เป็นผู้อุปถัมภ์บุตรให้สำเร็จการศึกษา มีอาชีพ เป็นคนดี และประการที่สาม พ่อต้องเป็นตัวอย่างให้ดี มีภรรยาคนเดียว ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยุ่งเกี่ยวอบายมุขทั้งหลายทั้งปวง ดูแลครอบครัวดี เป็นต้น

โดยการจัดงานในปีนี้ จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เป็นสิริมงคล ณ ห้องบำเพ็ญกุศล อาคาร 100 ปี ชั้น 2 วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 และวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปพระราชทานเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังมีการพระราชทานโล่แก่ผู้มีอุปการคุณจัดงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติ การมอบทุนการศึกษา ฯลฯ

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag