วิทยุออนไลน์ 92.75

กยศ.ปรับใช้วิธีคำนวณใหม่ลดหนี้เร็วขึ้น

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย ได้หารือแนวทางการคำนวณยอดหนี้ของลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ใหม่ โดยจะคำนวณภาระหนี้ของลูกหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันใหม่ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยการคำนวณจะเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่วันแรกที่ลูกหนี้ได้ชำระหนี้ให้กับ กยศ. ซึ่งปรับลำดับการตัดยอดหนี้จากเดิมเมื่อลูกหนี้ผ่อนชำระหนี้มาแล้วจะตัดยอดดอกเบี้ยผิดนัดชำระก่อนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นใหม่และเงินต้น แต่การคำนวณใหม่จะปรับลำดับเริ่มจากตัดเงินต้นก่อน แล้วจากนั้นจึงตัดดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นใหม่และดอกเบี้ยผิดนัดชำระ เช่น จากเดิมร้อยละ 18 เบี้ยปรับลดเหลือร้อยละ 0.5 โดยการคำนวนใหม่จะครอบคลุมลูกหนี้ที่ยังมีสถานะเป็นลูกหนี้ของกองทุน กยศ.ประมาณ 3.5 ล้านราย สำหรับลูกหนี้ที่ผ่อนชำระมาแล้ว เมื่อคำนวณใหม่จะมีภาระหนี้ลดลงอย่างชัดเจน ส่วนลูกหนี้บางรายที่ยังผ่อนอยู่และยังผ่อนไม่หมด หากเมื่อคำนวณใหม่อาจจะหมดหนี้ หรือปิดหนี้ได้เลย นอกจากนี้หากบางรายที่ได้ชำระค่าปรับเกินเงินต้น กยศ.จะดำเนินการคืนเงินให้ อย่างไรก็ตามการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวจะนำร่องกลุ่มลูกหนี้ที่ถูกอายัดเงินเดือนและกุล่มที่ถูกฟ้องร้องและอยู่ในชั้นของกรมบังคับคดี โดยจะดำเนินให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2566


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag